• Những công cụ của A Happier Me giúp bạn hiểu bản thân hơn thông qua nuôi dưỡng tâm trí tự vấn, kết nối với bản thân sâu sắc hơn, điều chỉnh và giúp bản thân thay đổi một cách tích cực, vững vàng hơn và trở thành những cá nhân hạnh phúc hơn.